Vorlage: V-LB0021/15

Beschluss: Zustimmung

Vorlage: V-LB0020/15

Beschluss: Zustimmung

Beschluss: Zustimmung

Beschluss: Zustimmung

Vorlage: V-LB0022/15

Beschluss: Zustimmung

Beschluss: Zustimmung mit Ergänzung