TOP Ö 2.9: Vergabenummer: 2020-GB111-00083, 26. Grundschule, Brandschutzsanierung (ABPBS) Osterbergstraße 22, 01127 Dresden, Fachlos 08 - Trockenbau

Beschluss: Zustimmung

Abstimmung: Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0